Links

Zoekinstrument voor bodemprofessionals
Zoekinstrument voor bodemprofessionals. Er is veel documentatie rond duurzaam gebruik van de ondergrond, bodem(beheer) en gebiedsontwikkeling. Deze zoekmachine geeft voor specifieke situaties (handelingen) bestaande, nuttige informatie.
www.vizier.bodemrichtlijn.nl

Bodembescherming
Deze site biedt ondernemers informatie over voorzieningen en maatregelen die zij moeten treffen om de bodem te beschermen bij het uitvoeren van hun bedrijfsactiviteiten.
www.bodembescherming.nl

Bodemloket
Bodemloket geeft inzicht in maatregelen die de afgelopen jaren getroffen zijn om de bodemkwaliteit van uw omgevingin kaart te brengen (bodemonderzoek) of te herstellen.
www.bodemloket.nl

Bodem+ 
Website van Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
www.bodemplus.nl

Bodemrichtlijn
Kennisdocument voor bodem-en waterbodembeheer.
www.bodemrichtlijn.nl

Rijksoverheid
Website van de Rijksoverheid
www.rijksoverheid.nl

SIKB
Instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer.
www.sikb.nl

Voordat u begint met saneren
Het saneren van bodemverontreiniging is een inspanning om een ongewenst restant van het verleden op te ruimen. Maar vaak komt er meer bij kijken dan alleen de verplichtingen vanuit de Wet bodembescherming. Wat is in uw geval van toepassing? Wat daadwerkelijk nodig is, verschilt natuurlijk per situatie. Op deze website vindt u een inventarisatie van de verplichtingen die kunnen samenhangen met het voorbereiden of uitvoeren van een bodemsanering.
www.voordatubegintmetsaneren.nl

’t Zeeuws Bodemvenster
Met deze website worden een handreiking geboden om bodeminformatie op integrale wijze binnen gebiedsprojecten te betrekken. De ambitie is dat deze website inspireert om de veelzijdigheid en de waarde van de Zeeuwse bodem te  gebruiken, zichtbaar te maken en waar nodig te beschermen in ruimtelijke plannen en ontwikkelingen.
www.zeeuwsbodemvenster.nl

RUD Zeeland
De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland voert sinds 1 januari 2014 milieu- en veiligheidstaken uit namens de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland.
www.rudzeeland.nl

Atlas Leefomgeving
De Atlas Leefomgeving biedt u informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Gemeenten, provincies en het Rijk stellen deze beschikbaar voor geïnteresseerden en professionals. Benut de informatie, geef uw mening, klacht of suggestie of wissel ideeën uit met andere bezoekers. Als professional kunt u de Atlas gebruiken voor het maken van plannen en adviezen.
www.atlasleefomgeving.nl