Nieuws

Handelingskader hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

17 juli 2019

Op 8 juli jl. heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een tijdelijk handelingskader vastgesteld voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Mitec Advies is vanaf nu verplicht om onderzoek naar de stofgroep PFAS uit te voeren bij partijkeuringen en verkennend (water)bodemonderzoek.

PFAS komt diffuus verspreid voor in de bodem in Nederland en Europa en wordt op veel plaatsen in gehalten boven de detectielimiet aangetroffen. Als gevolg daarvan treedt stagnatie op in het verzet van grond en baggerspecie. Het handelingskader beoogt die stagnatie waar mogelijk op te heffen, terwijl tegelijkertijd onverkort het uitgangspunt geldt dat risico’s voor de gezondheid, het milieu en het verspreiden van PFAS-houdende grond en baggerspecie naar niet of minder belaste gebieden worden voorkomen.

Hoofdlijnen handelingskader

In het handelingskader worden voorlopige toepassingsnormen geïntroduceerd voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Deze normen zijn gebaseerd op het advies van RIVM over risicogrenzen voor PFOS, PFOA en GenX. Voor veel projecten betekent dit dat per direct PFAS- metingen moeten worden meegenomen bij het onderzoek naar kwaliteit van grond of baggerspecie en/ of toe te passen landbodem of waterbodem.

Wat zijn de gevolgen van dit handelingskader voor u?

Vanwege deze aanvullende eis voor analyse op PFAS (en eventueel GenX) kunnen de kosten voor een bodemonderzoek hoger uitvallen. In sommige gevallen dient het bodemonderzoek zelfs opnieuw uitgevoerd te worden. Het tijdelijk handelingskader is ingegaan op 8 juli jl. Onderzoeken en partijkeuringen waarbij het veldwerk of de monstername is uitgevoerd vóór 8 juli hoeven niet verder uitgebreid te worden met een analyse op PFAS. Echter willen sommige verwerkers en acceptanten wel de specifieke analyse ontvangen.

Wilt u een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 laten uitvoeren?

Dan is het belangrijk om te weten dat bij een eigendomsoverdracht, de aanvraag van een omgevingsvergunning of milieuvergunning in principe gebruik moet worden gemaakt van onderzoek naar het standaard stoffenpakket en kritische stoffen. Dit pakket moet worden uitgebreid met een onderzoek naar stofgroep PFAS wanneer op grond van het vooronderzoek aanleiding is dat PFAS aanwezig is. Is deze verdenking niet aanwezig? Dan hoeft het stoffenpakket niet verder te worden uitgebreid.

Bij een bestemmingsplanwijziging en in situaties waarbij in de nabije toekomst grondverzet dient te worden gepleegd is het gewenst de stofgroep PFAS mee te nemen in het analysepakket. Bij een bestemmingsplanwijziging is het doel van een bodemonderzoek om te bepalen of een wijziging haalbaar is. De kosten ten gevolge van het voorkomen van PFAS zijn zodanig dat dit van invloed is op het bestemmingsplan.

Bij afvoer van grond is onderzoek op PFAS ook benodigd, omdat het niet meenemen van deze stofgroep betekent dat het onderzoek mogelijk minder lang bruikbaar is en Mitec Advies geen uitspraken kan doen over hergebruiksmogelijkheden. Het bodemonderzoek is in dergelijke gevallen dan ook niet bruikbaar voor de afvoer van grond.

Meer informatie

Natuurlijk zijn de medewerkers van Mitec Advies op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen en staan wij onze klanten bij waar nodig. U kunt altijd contact opnemen met Mitec Advies voor vragen.

blank

www.mitecadvies.nl